Pagrindinis -> Priėmimo tvarka

PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ TVARKA

PRIĖMIMAS Į KAUNO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJĄ 2021-2022 m. m.

 

Registraciją planuojama pradėti vykdyti nuo balandžio 1 d. 12 val. per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt

 

Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.

Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

Progimnazijoje vykdomos ugdymo programos:

Pradinio ugdymo;

Pagrindinio ugdymo 1 dalies.

 

Prašymų pateikimas:

prašymas (pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt/;

Pateikiami ne daugiau kaip du prašymai, jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą;

Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje. 

 

Į progimnaziją pristatomi priimamų asmenų dokumentai:

  • vaiko gimimo liudijimo  kopija;
  • pažyma apie vaiko sveikatą (e-forma Nr. 027-1/a);
  • priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvada-rekomendacija (būsimiems pirmokams);
  • asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio  ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
  • asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas, – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje;
  • nuotrauką el. formatu dėl mokinio pažymėjimo.


Asmenų priėmimą mokytis organizuoja ir vykdo progimnazija.

Komisija prašymus priimti mokytis į pirmas klases išnagrinėja iki einamųjų metų birželio 10 d., o į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso pabaigos.

Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas, kiti jo prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.  

 

Sutartys

Mokinių priėmimas į mokyklą į forminamas sutartimi.

Sutartis pasirašoma tarp švietimo teikėjo atstovo (mokyklos direktoriaus) ir mokinio tėvų ir galioja nuo jos pasirašymo dienos iki vaikas baigs pradinio, pagrindinio ugdymo (I dalies) programą.

Šalių susitarimus sutartis gali būti pakoreguota ar pratęsta pasikeitus įstatymams, palikus mokinį kartoti kursą, nustačius specialiuosius poreikius.

Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių (jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, jei mokinys piktybiškai nevykdo mokyklos darbo tvarkos taisyklių). Apie tai pranešama kitai pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

Tėvai negali vienašališkai (be pateisinamospriežasties) nutraukti sutarties, kol mokinys nebaigs pagrindinio ugdymo (I dalies)  programos. Apie sutarties nutraukimą (esant pateisinamai priežasčiai) privalo pranešti kitai sutarties pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

Ginčai dėl sutarties sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais – LR įstatymų nustatyta tvarka.

Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).

 

Tėvų apeliavimas

  • Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.
  • Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.
  • Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO

 

Papildoma informacija:

Raštinė: 8-37 423042; el. paštas: progimnazija@kudirka.kaunas.lm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Morkūnienė: Tel. Nr. 8-68463321

El. paštas: rita.morkuniene@kudirkosprogimnazija.

 

 

 

Įrankiai neįgaliesiems

Didesnis tekstas

Didesnis kursorius

pranešimas apie patyčias paramos teikimas įstaiga žemėlapyje

NAUJIENOS

Vokiečių kalbos dienos

Gerumo akcija „Gera daryti gera“

Sveikiname

Atidaryti visas naujienas

PROJEKTAI

Atidaryti visus projektus

NUOTRAUKŲ GALERIJA

NUOTRAUKŲ NĖRA

NUORODOS