Pagrindinis -> Socialinis pedagogas

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Rasa Mežvinskienė

 

Visi mes kartais susiduriame su įvairiomis problemomis. Vienos jų mus grūdina, kitos – palaužia. Tuomet svarbiausia neužsisklęsti savyje, sukaupti drąsą ir pasinaudoti Jums siūloma pagalba.

Socialinio pedagogo veiklos tikslai: užtikrinti mokinių saugumą, teikti socialinę pagalbą, spręsti vaikų socializacijos problemas, padėti ugdytojams geriau suprasti mokinį ir jo poreikius.

Socialinio pedagogo veiklos uždaviniai: teikti individualią ir grupinę socialinę pagalbą moksleiviams, organizuoti komandinį darbą su elgesio, ugdymosi motyvacijos ir lankomumo problemų turinčiais mokiniais, bendradarbiauti su ugdytojais ir socialiniais partneriais, vykdyti darbą su moksleivių šeimomis, atstovauti vaikų teises teisėsaugos institucijose, padėti vaikams likusiems be tėvų globos, naujai atvykusiems į mokyklą integruotis į šios ugdymo įstaigos gyvenimą.

Mokykloje dirbanti socialinė pedagogė atlieka šias veiklas:

 • atlieka tiriamąjį darbą:
  tiria socialinę aplinką, socialinių paslaugų poreikį, vykdomų moksleivių socializacijos programų efektyvumą;
 • globoja sunkiai besiverčiančių šeimų moksleivius, palaikydama pastovų ryšį su šeima, vaiku;
 • lankosi socialinės rizikos šeimose;
 • vykdo socialinį moksleivių ugdymą:
 • rengia ir vykdo moksleivių socializacijos programas;
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • individualiai dirba su moksleiviais sprendžiant jiems kylančias socialines problemas;
 • sprendžia lankomumo problemas;
 • sprendžia ugdymo/ugdymosi problemas;
 • individualiai konsultuoja tėvus/globėjus sprendžiant vaikų elgesio, tarpusavio santykių problemas;
 • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, dalykų mokytojais;
 • veda socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus rizikos grupės moksleiviams;
 • tvarko rizikos grupės mokinių dokumentaciją, renka informaciją;
 • rengia ir vykdo  vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programą;
 • rengia ir vykdo žalingų įpročių prevencijos programą;
 • rengia ir vykdo  smurto prevencijos programą;
 • vykdo informacinį darbą:
 • pristato socialinio pedagogo veiklą mokyklos mokytojams, tėvams, moksleiviams, steigėjui;
 • rengia informacinius stendus apie: galimybę gauti pagalbą gimnazijoje ir už jos ribų, apie galimybes gauti socialinę paramą, prevencine tema;
 • rengia informaciją apie dalyvavimą akcijose, renginiuose vykdomuose mokykloje, mieste, respublikoje progimnazijos internetiniame tinklalapyje;
 • bendradarbiauja su VTAT, sprendžiant elgesio, vaikų teisių pažeidimo atvejus;
 • bendradarbiauja su policija vaikų delinkventinio elgesio problemoms spręsti;
 • bendradarbiauja su Kauno miesto socialinės paramos skyriumi organizuojant socialiai remtinų mokinių nemokamą maitinimą, aprūpinimą mokymosi priemonėmis;
 • bendradarbiauja su Centro seniūnijos socialiniais darbuotojais sprendžiant socialinės rizikos šeimose augančių mokinių  socialinės pagalbos klausimus;
 • vykdo projektinę-organizacinę veiklą.

 

Įrankiai neįgaliesiems

Didesnis tekstas

Didesnis kursorius

pranešimas apie patyčias paramos teikimas įstaiga žemėlapyje

NAUJIENOS

Vokiečių kalbos dienos

Gerumo akcija „Gera daryti gera“

Sveikiname

Atidaryti visas naujienas

PROJEKTAI

Atidaryti visus projektus

NUOTRAUKŲ GALERIJA

NUOTRAUKŲ NĖRA

NUORODOS