Pagrindinis -> Ugdymas karjerai

UGDYMAS KARJERAI

Mokinių ugdymo karjerai paslaugos mokykloje

 

 

 Ką reiškia sąvoka „ugdymas karjerai“?

Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. Šiuo atveju karjera suprantama kaip visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, atsižvelgiant į asmens raidos ypatumus, kintamas visuomenės ir darbo rinkas sąlygas, keičiasi žmogaus bendrosios ir specialiosios karjeros kompetencijos ir jų įgyvendinimas profesinėje veikloje. Kitaip tariant, XXI amžiuje sėkmingą asmens karjerą nusako gebėjimas mokytis visą gyvenimą, reaguoti į pokyčius visuomenėje ir darbo rinkoje bei prie jų prisitaikyti.

 

 Koks ugdymo karjerai paslaugų mokykloje tikslas?

Pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Uždaviniai. Siekiama, kad mokiniai:

  • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
  • vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų bei tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

 

Kokia ugdymo karjerai paslaugų sistemos misija ir vizija?

 Misija – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas ir padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo.

 Vizija – asmens savirealizacijai padedanti, asmeniui ir visuomenei naudinga, veiksmingai funkcionuojanti ir finansiškai tvari mokiniams teikiamų karjeros paslaugų sistema, kuri yra integrali bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemos dalis.

 

Kokias kompetencijas įgyja mokiniai?

 Mokinio karjeros kompetencijos yra šios:

  • savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
  • karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
  • karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
  • karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

 

Kokiomis karjeros ugdymo paslaugomis gali naudotis mokiniai?

 Mokiniams teikiamas karjeros paslaugas sudaro:

a)      ugdymo karjerai (prioritetinė paslauga),

b)      karjeros konsultavimo,

c)      karjeros informavimo (kartu su profesiniu veiklinimu) paslaugos

d)     ir karjeros į(si)vertinimui ir darbo paieškai skirtos priemonės, kurios yra nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas mokinio atžvilgiu.

Pastaba: Visos karjeros paslaugos ir priemonės yra glaudžiai tarpusavyje susijusios – ugdyme karjerai svarbūs karjeros informavimo ir karjeros konsultavimo elementai, karjeros konsultavimas taip pat prisideda prie karjeros kompetencijų ugdymo.

 

Kas mokykloje teiks ugdymo karjerai paslaugas?

 Ugdymo karjerai paslaugas mokykloje teikia:

a)      Psichologai,

b)      Socialiniai pedagogai,

c)      Klasių auklėtojai,

d)     Mokytojai.

 

 Kur ir į ką galima kreiptis dėl ugdymo karjerai paslaugų mokykloje?

 Nedvejok ir kreipkis į savo klasės auklėtoją, psichologą, socialinį pedagogą, ar į bet kurį mokytoją.

 

Kur rasti daugiau informacijos apie ugdymą karjerai?

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt;

Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?!“ - www.kamtoreikia.lt

Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje (leidiniai, testai, žaidimai) – www.euroguidance.lt

Įrankiai neįgaliesiems

Didesnis tekstas

Didesnis kursorius

pranešimas apie patyčias paramos teikimas įstaiga žemėlapyje

NAUJIENOS

Kviečiame būsimus penktokus mokytis Kauno Vinco Kudirkos progimnazijoje 2023 - 2024 m. m.

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija
laukia būsimų pirmokėlių 2023 - 2024 m. m.

 

3-ių klasių mokinių respublikinis konkursas „ Mano mama“

Atidaryti visas naujienas

PROJEKTAI

TARPTAUTINIS NORDPLUS JUNIOR PROJEKTAS

Projektas pagal Erasmus+ programą „STEAM ugdymas tiksliųjų, gamtos mokslų ir kalbų pamokose“

Projektas  Erasmus+ KA122 „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų didaktinių kompetencijų tobulinimas ugdant Z ir Alfa  kartos  mokinius”

Atidaryti visus projektus

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Anglų kalbos olimpiados 5-8 klasių nugalėtojai
Atsinaujinusios progimnazijos erdvės
Biblioteka po renovacijos
Atidaryti visą galeriją

NUORODOS